• Nederlands
  • English

Projectverhuizing Leeuwarden

Smilda Projectverhuizing Leeuwarden draacht soarch foar in perfekte projectverhuizing. Ynterne en ek eksterne verhuizingen syn it alle dagen wurk foar ús verhuizers. In folsleine projectverhuizing fereasket de krekte tarieding. Op dit gebiet is Smilda de spesjalist. Of it no giet om in grutte, komplekse en risicovolle ferhuzing fan in kantoar, bedriuw of instelling, waar ek yn Nederlân, of om in lytse locale bedrijfsverhuizing yn Ljouwert.

By in saaklike ferhuzing of bedrijfsverhuizing jildt dat de omfang, belangen en risico’s grut zijn. Tijdens it hiele projekt stelt Smilda him op as regisseur en koördinator fan jo ferhuzing. Jo hat der gjin omkijken nei. Yn elke faze soargen wy foar de grutst mooglike rêst. Jo hat in persoanlik oansprekpunt, dejinge dy alles regelet.

Elke projectverhuizing is maatwerk. Smilda Verhuizingen wurket al jierren foar talrijke organisaasjes yn de partikuliere sektor, by de oerheid en yn de sûnenssoarch. Wy hawwe in romme referentielijst mei nammen fanoverheids-, soarch- en ûnderwiisynstellingen yn Ljouwert, dy jo kinneopvragen. Lit jo oertsjûgje troch ús klanten. Of it no giet om in zorgcentrum, in sikehûs in gemeentehûs of in kantorencomplex, Smilda Verhuizingenfersoarget jo projectverhuizing oant yn de puntsjes.

It útfiere fan projectverhuizingen is in fak apart. Elke projectverhuizingwurdt strak pland sadat de kontinuiteit fan jo organisaasje safolle mooglik is gewaarborgd. Wy meitsjen yn oerlis mei jo in útwreide draaiboek, wêryn neat oan it tafal wurdt overgelaten. In goede tarieding is ommers it heale wurk! Is jo belangstelling opgewekt en wolsto mear ynformaasje oerprojectverhuizingen yn Ljouwert, nim dan vrijblijvend kontakt mei de kommersjeel manager fan Smilda Verhuizingen.

Belangstelling?

Indien u meer informatie wenst, neem dan vrijblijvend contact met de commercieel manager van Smilda & Zn. Verhuizingen.
Telefoonnummer 0594 – 64 52 66.