• Nederlands
  • English

Verhuisbedrijf Leeuwarden

Elke folsleine projectverhuizing of partikuliere ferhuzing wurdt al sûnt 1938 goed fersoarge troch Smilda Verhuisbedrijf Leeuwarden. De soarch fan it ferfarre wurdt troch de ervaren verhuizers fan Smilda Verhuizingen út hannen nommen troch efficiënt yn te plannen en it krekte materieel yn te skeakelje. It verhuisbedrijf ferhuzet troch hiel Nederlân en ek fier dêrbûten. ­

Sels foar specialistenwerk as it ferfarre fan jo kostbere piano of wjuk hat Smilda de krekte minsken. Hja helpe as winske mei it demonteren fan de meubelen en jo kinne de handyman inschakelen foar it útfiere fan de nedige lytse putsjes. In profesjoneel verhuisbedrijf docht graach wat mear, as dat foar jo de ferhuzing makliker makket. It is foar ús fanselssprekkend dat wy jo alle soargen fan it ferfarre út hannen nimme.

Smilda Verhuizingen is in Erkende Verhuizer. Jo hat dêrmei de garânsje dat wy beskikke oer modern, goed ûnderhâlden materieel en vakkundig personiel. Jo inboedel is oant in bepaald bedrach folslein verzekerd, lykas de ferhuzing sels. By Smilda Verhuizingen syn jo kostbere spul yn veilige hannen en kinne jo in zorgeloze verhuisdag temjitte sjen. Wy jaan jo graach mear ynformaasje. Smilda Verhuizingen ferhuzet troch hiel Nederlân. Nim vrijblijvend kontakt op mei de kommersjeel manager fan Smilda Verhuizingen yn Ljouwert. Belle 0594 645 266 of freegje fia it kontaktformulier direkt in offerte oan.

Belangstelling?

Indien u meer informatie wenst, neem dan vrijblijvend contact met de commercieel manager van Smilda & Zn. Verhuizingen.
Telefoonnummer 0594 – 64 52 66.